top of page

Privacyverklaring Present Training 

 

Present Training, gevestigd aan Rozenstraat 60-I, 1016 NX Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

 

Contactgegevens: 

www.PresentTraining.nl  Rozenstraat 60-I, 

1016 NX Amsterdam  

+31636398121

 1. Lechner gaat over de gegevensbescherming van Present Training en is te bereiken via Presenttraining@xs4all.nl  

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Present Training verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam 

 • Geslacht 

 • Geboortedatum 

 • Adresgegevens 

 • Telefoonnummer 

 • E-mailadres 

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door de vragenlijst aan het begin van de coaching te beantwoorden en te mailen naar Present Training. - godsdienst of levensovertuiging (niet verplicht om te verstrekken) 

 • gezondheid (niet verplicht om te verstrekken) 

 • Gegevens over jouw bezoek aan de website www.PresentTraining.nl. 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Present Training verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou indien je uitdrukkelijk toestemming hiervoor geeft (deze informatie is niet verplicht en geef je alleen aan Present Training indien je dit zelf relevant acht): 

 • godsdienst of levensovertuiging  

 • gezondheid 

 

Present Training verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het uitvoeren van de dienstverlening: coaching, training en/of consulting conform de overeenkomst die we aangaan 

 • Je te kunnen bellen of e-mailen in relatie tot het uitvoeren van de dienstverlening 

 • Je te informeren over wijzigingen van de diensten en producten van Present Training 

- Present Training verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  

 • Verzenden van een nieuwsbrief, mits je je hiervoor expliciet aanmeldt. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Present Training neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Present Training) tussen zit.  

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Present Training bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Present Training hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:  

 

Persoonsgegevens  

Bewaartermijn 

Reden 

Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer,  e-mailadres 

7 jaar  

 • administratie ter verantwoording aan de Belastingdienst met wettelijke bewaartermijn 

Naam, telefoonnummer, e-mailadres 

5 jaar 

 • Accreditering door de ICF* 

Data start en beëindiging coaching en aantal uren coaching sessies 

7 jaar  

Urenregistratie nodig voor 

 • administratie ter verantwoording aan de Belastingdienst met wettelijke bewaartermijn 

 • accreditering door de ICF*  

Beschrijvingen situaties/coachvragen / Vragenlijsten met antwoorden/ verslagen 

van sessies/reflecties van cliënten/correspondentie / overeenkomsten/ toestemmingsverklaringen/foto’s van beschreven flipcharts 

2 jaar na definitieve beëindiging coaching-, training, consultingstraject 

 • i.v.m. uitvoeren coachings-, trainings- of consultingstraject 

 

Analytische cookie 

2 jaar 

 • meten bezoek website 

* ICF = International Coach Federation   

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Present Training deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Present Training blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Present Training jouw persoonsgegevens aan andere derden (zie tabel hieronder). Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.  

 

Naam 

Doel  

Gegevens 

Administratiekantoor 

 

Controle financiële administratie Present Training t.b.v. jaarrekening en aangifte belastingen 

Naam, adres, data en uren van coaching of training in de financiële administratie. 

Webdesign & Hosting

Webhosting, onderhoud en behoud veiligheid website 

Dataverkeer verstuurd over het domein Present Training.nl  

International Coach Federation 

Controle van gemaakte coachingsuren t.b.v. accreditering 

Naam, telefoonnummer en emailadres, data start en stop coaching en aantal uren. 

Google Analytics 

Meten bezoek website 

Analytische cookie. 

   

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Present Training gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website veilig is, naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: 

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/  

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. 

Cookie: Google Analytics 

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet 

Bewaartermijn: 2 jaar 

Delen van gegevens vanuit Analytics met Google is uitgeschakeld. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Present Training en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar PresentTraining@xs4all.nl.  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.  

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.  

Present Training wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons.  

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Present Training neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: PresentTraining@xs4all.nl.  

Privacy Statement

bottom of page